ค่าใช้จ่าย Working Holiday Visa

ค่าใช้จ่าย Working holiday visa ว่ากันว่าการไป Working holiday เป็นวิธีการไปใช้ชีวิตและทำงานต่างประเทศที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดแล้ว ถึงจะบอกว่าใช้เงินน้อยที่สุด แต่ก็ถือว่าใช้เงินเยอะจำนวนหนึ่งอยู่ดี ถ้าใครงบน้อยมากๆ อาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นักและต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายดีๆ อาจจะต้องอยู่ไทยทำงานเก็บเงินอีกนิดหรือหยิบยืมเงินจากผู้ปกครองมาก่อน

เราจะมาแชร์ ค่าใช้จ่าย Working holiday visa ที่เราเตรียมไปนิวซีแลนด์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเรา โดยเน้นประหยัด สะดวก สบายและพยายามให้สมเหตุสมผลที่สุด เราจะพยายามจ่ายน้อยมากๆ หรือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น แต่ก็มีเงินสำรองแบคอัพไว้แบบอุ่นใจ เผื่อในกรณีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น หางานไม่ได้ กระเป๋าตังค์หาย เพื่อนๆ สามารถนำไปปรับใช้ ตัดออก เพิ่มเข้าตามความเหมาะสมและไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลย

มาเริ่มจากค่าใช้จ่ายส่วนแรก คือ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวกันก่อน

ค่าสอบ IELTS 7,350 บาท

ค่าวีซ่า 9800 บาท ณ วันที่ 24 มีค 2024

ค่าเอกซเรย์ปอด 1,990 บาท

Continue reading “ค่าใช้จ่าย Working Holiday Visa”

New Zealand Working Holiday Schemes 2024

ช่วงเวลาของการกดวีซ่า New Zealand Working Holiday ก็ใกล้จะมาถึงแล้ว หลังจากที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศวันเปิดรับสมัครโควต้า สำหรับคนไทยในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 แต่ก่อนที่เราจะไปกดโควต้ากับเว็บไซต์ของนิวซีแลนด์ได้นั้น เราต้องได้รับใบรับรองจาก ดย หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชนเสียก่อน ซึ่งกำหนดการกดโควต้าของ ดย นั้น ต้องติดตามรอประกาศจาก ดย ต่อไป

New Zealand Working Holiday

ก่อนที่เราจะมาดูรีวิวการใช้ชีวิตและการทำงานในนิวซีแลนด์และรอประกาศจาก ดย นั้น เรามาดูคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครและเตรียมเอกสารในการสมัครกันไว้ก่อนดีกว่า

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุระหว่าง 18 –30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย)
 3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 4. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 5. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
 6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 7. มีความประพฤติและสุขภาพดี
หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.
 1. ใบสมัคร (พิมพ์จากระบบการสมัคร) 1 ชุด
 2. แผนการเดินทางโดยคร่าวและประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างเข้าร่วมโครงการ (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
 3. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดจากระบบการสมัคร)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 5. สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถใช้สำเนาใบรับรอง การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแทนได้
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน)
 9. หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร เป็นชื่อบัญชีของผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์ ระบุจำนวนเงิน แปลงมูลค่าเป็นดอลลาร์นิวซีแลนด์แล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่สมัครโควตาออนไลน์)
 10. ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับภาคการศึกษาปกติหรือระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 3 ปี
 11. สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ 1 ฉบับ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
 • ผลการสอบ IELTS คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 4.5 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ TOEFL iBT คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 32 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ PTE Academic คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 30 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ Cambridge EnglishB2 First (FCE) คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ B2 First for Schools (FCE for Schools) คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ Occupational English Test (OET) แต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า Grade C (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ต้องมีผลการสอบประเภท 1) ถึง 6) ก่อนวันสมัครโควตาออนไลน์
 • ผลการสอบประเภท 1) ถึง 6) ต้องมีอายุการใช้งานถึงวันสมัครโควตาออนไลน์

วิธีการและขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password จึงจะสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยลงทะเบียน ทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th การกรอกข้อมูลเพื่อขอรับ username และ password

ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง สวมใส่ชุดสุภาพ และไม่เกิน 3 เดือน (ขนาดไฟล์ภาพ ประมาณ 200×265 pixel)
 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคำนำหน้าและชื่อตามหนังสือเดินทาง)
 4. อีเมลแนะนำให้ใช้ @gmail.com และตรวจทานการสะกดชื่ออีเมลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุปสรรคทางระบบ

การทดสอบการสมัครออนไลน์

 1. เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็ก และเยาวชน
 2. การสมัครออนไลน์หรือ กดโควตา วันจริง ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน 100 คน สำรอง 50 คน ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที(ผู้สมัครอาจเลือกที่จะทำการทดสอบหรือไม่ทดสอบการสมัครก็ได้)
 • ผู้สมัครต้องเข้าระบบเพื่อสมัครออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อรับโควตาจำนวน 100 คน สำรอง 50 คน
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น จะไม่สามารถกดยืนยันการสมัครได้ และหาก ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นการเจตนากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถพิจารณาตัดสิทธิ์ได้ในขั้นตอน การตรวจเอกสาร
 • กรณีที่มีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ในขั้นตอนการตรวจเอกสารเจ้าหน้าที่ ดย. มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัครในลำดับนั้น

เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ ในการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

 1. เลขประจำตัวประชาชน
 2. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคำนำหน้าชื่อและชื่อตามหนังสือเดินทาง)
 3. วัน เดือน ปีเกิด
 4. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail address
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 8. วิธีการเข้าสู่ระบบออนไลน์ เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) www.dcy.go.th
 9. การส่งเอกสาร ผู้ที่ได้โควตาจำนวน 100 คน และสำรอง 50 คน จะต้องตรวจสอบเอกสารและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
 • ใบปะหน้าเอกสาร
 • ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครออนไลน์)
 • บันทึกข้อตกลง (ดาวน์โหลดไฟล์จากระบบการสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร ผู้ปกครอง และพยาน
 • เอกสารและหลักฐานการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ตามที่ระบุใน ข้อ 3 โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทยและสแกนสำเนาเอกสารส่งมาตามกำหนด

การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับอีเมลแจ้งกำหนดการรับหนังสือรับรอง ผู้ผ่านคุณสมบัติต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้

สถานที่: ชั้น 1 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตึกใหม่ กระทรวง พม.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 2. กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 3. ลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ดย

ในส่วนของรีวิวชีวิต Work and Holiday ของเราในนิวซีแลนด์นั้น เราได้เคยรีวิวชีวิตช่วง 6 เดือนแรกของเราที่นิวซีแลนด์ไว้ ตามข้างล่างนี้

New Zealand

รีวิว New Zealand Working Holiday ช่วง 6 เดือนแรก

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สวย เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ อลังการ ล้อมรอบไปด้วยทะเล ภูมิประเทศเป็นเนินและภูเขาเป็นส่วนมาก น้องแกะและน้องวัวเต็มไปหมด ถ้าเป็นสายปาร์ตี้ สายช้อปปิ้งคงจะเฉาเอาการ เพราะขนาดเมืองใหญ่อย่าง Auckland หรือ Wellington เองยังไม่ค่อยมีอะไรตื่นตาตื่นใจหรือหลากหลายให้ช้อปปิ้งเท่าไหร่นัก ถือว่าเหมาะกับพวกโลกส่วนตัวสูง รักธรรมชาติ ชอบเดินป่าเดินเขาเป็นอย่างมาก

พูดถึงเรื่องการเดินทาง

ในเมือง Auckland Wellington และ suburbs ต่างๆ มีรถบัสและรถไฟให้บริการ แต่ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกล การใช้บริการขนส่งสาธารณะจะใช้เวลานานและไม่สะดวกเท่าไหร่ แต่ถ้าอยู่ไม่ไกลจาก CBD(ตัวเมือง) มาก การใช้บัสก็จะสะดวกอยู่ แต่ออกนอกระยะนั้น การมีรถยนต์จะช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นแบบมากๆ

รถยนต์มือสอง

ราคารถมือสอง สาม สี่ ที่นี่ถือว่าถูกมาก ในงบประมาณหลักหมื่น(รวมถึง 9 หมื่น) ก็สามารถซื้อรถมาขับได้แล้ว แต่ก็ต้องเผื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษา ตรวจสุขภาพรถประจำปีไว้ด้วย ยิ่งซื้อรถเก่าราคายิ่งถูกแต่ก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอนไปด้วย

*สามารถหาซื้อรถได้ตาม Trade Me หรือ fb marketplace ถ้าใครดูรถไม่เป็นสามารถจ้างคนจาก AA ไปช่วยดูให้ได้

วิธีสมัคร TradeMe จากต่างประเทศ

การขับรถและท้องถนน

ที่นี่ขับพวงมาลัยขวาเหมือนที่ไทย ถนนที่นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีแค่ 2 เลน เป็นเนินและภูเขาเยอะไปหมด แถมมีวงเวียนอีกนับไม่ถ้วน(เข้า-ออกวงเวียนต้องเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญานด้วยนะจ้ะ) ในเมืองจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดไปบ้างในช่วงแรกๆ ถ้าขับรถออกไปเที่ยวนอกเมือง ถนนค่อนข้างแคบและไม่มีไฟข้างทาง ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากๆ

ส่วนมอเตอร์เวย์นั้น รถเยอะและติดมากๆ ยิ่งในช่วง Rush hour อันนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ รถมอเตอร์ไซต์สามารถขับบนมอเตอร์เวย์ได้ เพราะงั้นต้องระวังมากๆ นิสัยการขับรถของคนที่นี่สำหรับเราถือว่าเกี้ยวกราด ช้าก็บีบแตรไล่ บางทีก็ปาดหน้า ไฟเลี้ยวคืออะไรไม่รู้จัก เส้นทึบ เส้นปะไม่สนใจ ถ้าขับรถที่ไทยได้ที่นี่ไม่ต้องวอรี่เลย

ค่าครองชีพ

ค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ชั่วโมงละ 22.70 NZD แต่ค่าครองชีพไปไกลมากๆ ค่าเช่า ค่าเนต อาหารสด ไข่ ผัก ผลไม้ แพงแบบแพ๊งงง ราคาแต่ละซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่เท่ากัน การใช้ชีวิตด้วยอาหารป้ายเหลือง อาหารลดราคา จะช่วยเราประหยัดไปได้เยอะมากๆ

การหาบ้าน

ค่าเช่าบ้านจ่ายเป็นรายอาทิตย์ มีแบบแชร์ห้อง แชร์พื้นที่ส่วนกลาง รวมบิลน้ำไฟเนตแล้วหรือไม่รวม แตกต่างกันไป ช่วงนี้บ้านแพงและหายาก เจ้าของบ้านเลือกผู้เช่าละเอียดขึ้น ยิ่งเมืองท่องเที่ยวอย่าง Queenstown ยิ่งยากจนคนอาศัยนอนในรถหรือเต็นท์กันแล้ว เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ตรงนี้อาจจะทำให้เสียเวลาและพลังงานไปมาก

*แหล่งหาบ้าน Trade Me, FB Group และ FB Marketplace

งาน

เนื่องจากเรามาเป็นแรงงาน seasonal worker มีเงื่อนไขทำงานกับนายจ้างได้แค่ไม่เกิน 3 เดือน ทำให้หางานค่อนข้างยาก การหางานสำหรับเรารู้สึกว่าการรู้จักคน การมีคอนเนคชั่นสำคัญมากๆ มันช่วยให้เราไม่เสียเวลาและเริ่มทำงานได้ไวขึ้น การสมัครงานหลายๆที่ถามถึง Reference อย่างน้อย 2 คน ก็ลองเตรียมๆ เผื่อไว้ตอนสมัครงานกันด้วยนะจ้ะ

*Trick ลองหาตำแหน่งงานว่างตาม Seek, Trade Me Jobs, Backpackerboard หรือ Fb groups จะมีเบอร์ติดต่อลงไว้ ให้โทรไปถามโดยตรงอาจได้งานไวกว่าสมัครผ่านเว็บ ปล.ระวังสแกมเมอร์ด้วยจ้า

สภาพอากาศและภัยพิบัติ

ที่นี่มี 4 ฤดู ใน Auckland และทางเกาะเหนือจะอุ่นกว่าทางเกาะใต้ ฝนตกเก่งมาก บอกลาร่มไปได้เลย พกเสื้อกันฝนดีๆสักตัวจะดีกว่า ลมแรง แดดแรงมากเนื่องจากมีหลุมโอโซน ในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาพึ่งมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ Auckland และพายุไซโคลนเข้าทำให้ถนนบางพื้นที่ขาดและปิดปรับปรุง ล่าสุดมี Tropical storm ทำให้ฝนตกต่อเนื่อง 2 อาทิตย์ เกิดน้ำท่วม การไปทำงานตาม Remote Areas อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ เนื่องจากฝนตกบ่อยๆ คนที่สนใจไปทำงานสวน งานกลางแจ้ง อาจจะได้ชั่วโมงน้อย พิจารณาตรงนี้ไว้ด้วยก็ดี

อาชญากรรม

ส่วนตัวรู้สึกว่านิวซีแลนด์ไม่ได้มีความปลอดภัยเท่าไหร่เลย มีโฮมเลส การปล้นรถ Ram-raid ทุบรถ ขโมยรถขับไปชนร้านค้า ปล้นร้านค้าเกิดขึ้นบ่อยๆ ส่วนมากที่เห็นตามข่าวผู้ก่อเหตุก็มีแต่เด็กๆวัยรุ่นทั้งนั้น ยิ่งถ้าอยู่ South Auckland มีเหตุการณ์ตื่นเต้นให้เห็นอยู่บ่อยๆ

หวังว่าข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจมา Working Holiday ที่ New Zealand ในปีต่อๆไปไม่มากก็น้อย ข้อมูลของเราอาจจะไม่ได้มองนิวซีแลนด์ในแง่บวก แต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะมีประสบการณ์เดียวกับเรา เพียงแค่อยากให้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเรื่องยากๆบางอย่างไว้ อาจทำให้ชีวิตของเพื่อนๆที่นี่ราบรื่นขึ้น

สำหรับเพื่อนๆที่กดโควต้าได้แล้วและลังเลว่าจะมาหรือไม่มาดี ขอบอกว่ามาเถอะค่ะ นิวซีแลนด์สวยมากๆ Road Trip สนุก ถ้าหวังมาเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำอาจจะไม่ได้เพราะค่าครองชีพแพงหูฉีก แต่รับรองว่าได้ประสบการณ์ใช้ชีวิตและทำงานในต่างประเทศกับเพื่อนร่วมงานหลากหลายเชื้อชาติแน่นอน

หางานในนิวซีแลนด์ : How To Find a Job in New Zealand

หางานในนิวซีแลนด์

หางานในนิวซีแลนด์ ถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป แอบพึ่งโชคพึ่งดวงอยู่หน่อยๆ ถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลา วังหวะเหมาะสมก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไร ก็เห็นเพื่อนๆ มีงานกันตลอด นอกจากว่าจะตั้งใจไม่ทำงานเพื่อท่องเที่ยวหรือทำอย่างอื่น แต่เพื่อความไม่ประมาทการทำการบ้านเรื่องฤดูกาลต่างๆ เขตและเมืองในการทำงานก็จำทำให้เพิ่มโอกาสในการหางานในนิวซีแลนด์ได้ง่ายขึ้น

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มี 4 ฤดู ในแต่ละฤดูอัตราการจ้างงาน ในแต่ละพื้นที่ก็จะเพิ่มลดเปลี่ยนผันตามฤดูกาล

ฤดูร้อน – ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ร่วง – มีนาคม ถึง พฤกษภาคม

ฤดูหนาว – มิถุนายม ถึง สิงหาคม

ฤดูใบไม้ผลิ – กันยายน ถึง พฤศจิกายน

ฤดูร้อน – ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์

ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่คึกคักที่สุดทั้งในด้านการใช้ชีวิต ทำกิจกรรม การหางานและทำงาน เป็นช่วงที่หลายๆ ที่เปิดรับพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับช่วงหยุดยาวคริสมาส์ตและปีใหม่ที่กำลังมาถึง ทั้งในส่วนโรงงานที่มีออเดอร์มากขึ้น ส่วนงานบริการ ร้านอาหารและงานโรงแรมก็ต้องการคนเยอะขึ้น ส่วนงานสวน งานฟาร์ม งานแพคผลไม้ก็คึกคักขึ้นมีชั่วโมงงานเยอะกว่าหน้าหนาว ส่วนตัวเราโชคดีได้ทำงานโรงงานอาหาร ออเดอร์เยอะมาก ทำวันละ 10-12 ชั่วโมงไปเลย

ฤดูใบไม้ร่วง – มีนาคม ถึง พฤกษภาคม

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ องุ่น กีวี่ พวกสวนองุ่นก็จะเปิดรับคนไปเก็บองุ่นหรือทำในส่วนของกระบวนการผลิตไวน์ สวนกีวี่ก็รับคนเก็บกีวี่และแพค ในส่วนงานบริการก็ยังมีงานเรื่อยๆ จนเริ่มซาในช่วงเดือนพฤกษภาคม ส่วนตัวเราได้ทำงานแม่บ้านโรงแรมจนถึงสิ้นพฤกษภาคม

ฤดูหนาว – มิถุนายม ถึง สิงหาคม

ช่วงนี้ถือเป็นช่วงหายากงานลำบากสำหรับหลายๆ คนรวมถึงเราด้วย ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ Productivity ทุกอย่างตก แต่พวกสวนผลไม้อย่างองุ่นก็เปิดรับคนไปทำ Pruning และ Trimming หรือตัดแต่งกิ่ง แต่ก็เป็นช่วงหางาน ski resort หรืองานบริการตามสถานที่ท่องเที่ยวฤดูหนาวต่างๆ Mount Ruapehu ทางเกาะเหนือ และ Queenstown ทางเกาะใต้ ส่วนตัวเรารับงานกับทางเอเจนซี่ วิ่งงาน Casual ในเมือง Auckland รัวๆ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ แทบทุกวัน สนุกมากก

ฤดูใบไม้ผลิ – กันยายน ถึง พฤศจิกายน

ฤดูนี้เป็นช่วงของการเก็บอโวคาโด้ สวนอโวคาโด้ก็จะจะรับสมัครคนเก็บและแพค ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง Milford Sound ก็เปิดรับคนทำงาน Operator ต่างๆ ส่วนตัวเราเลิกทำงานในช่วงนี้และไปออก Road Trip จากเกาะเหนือลงเกาะใต้ ไปตามสถานที่เที่ยวต่างๆ ถือเป็นช่วงที่นิวซีแลนดื เงียบ สวย และคนน้อยมากๆ แต่ก็หนาวเอาเรื่อง

เพื่อนๆ สามารถดูงานและฤดูกาลเพิ่มเติมได้ที่นี่

วิธี หางานในนิวซีแลนด์

หลังจากที่เรามีบัญชีธนาคารและ IRD Number แล้ว สิ่งต่อไปที่เราต้องรีบหาก็คืองานค่ะ สิ่งสำคัญที่เราต้องมีคือ CV และ Cover Letter ซึ่ง 2 อย่างนี้ควรมีหลากหลาย version ปรับเปลี่ยนไปตามสายงานหรือลักษณะงานที่เราจะสมัครค่ะ

เราสามารถหางานได้จากที่ไหนได้บ้าง

 1. Sites หางานต่างๆ เช่น Seek, TradeMe Jobs, backpackerBoard, LinkedIn การหางานจาก Sites พวกนี้ส่วนตัวเราคิดว่าใช้เวลานานกว่าจะได้รับการตอบกลับหรือสัมภาษณ์ อารมณ์สมัคร JobsBD ที่บ้านเรา ส่วน LinkedIn สำหรับงานออฟฟิศหรืองานที่ใช้ทักษะต่างๆ เช่น IT

วิธีสมัคร TradeMe นอกประเทศนิวซีแลนด์

 1. FB groups community เราได้งานจากที่นี่เป็นส่วนมาก รวดเร็ว ทันใจ ส่งข้อความติดต่อหรือโทรหาได้ทันที
 2. Walk-in ตามร้านต่างๆ
 3. เว็บไซต์ของบริษัทเอง
 4. Agency มีหลากหลายเจ้าให้เลือก ทั้งแบบ Casual และแบบงานประจำ
 5. Connection คนรู้จัก ปากต่อปาก

*ทริคเล็กน้อย ถ้านายจ้างทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ใน Seek หรือ Trade Me Jobs ให้โทรไปสอบถามโดยตรงเลย อาจโชคดีได้นัดสัมภาษณ์วันถัดไป

สำหรับชาว WHV ก็ดูฤดูกาล ฝน ฟ้า อากาศด้วย ที่ทำงานไกลบ้านไหม ไปทำงานยังไง การย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ที่ทำงานจะดีรึเปล่า ตรงนี้ก็ต้องคิดเพราะมันทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

IRD คืออะไร และ วิธีการขอ IRD ที่รวดเร็วที่สุด ในนิวซีแลนด์

การขอเลข IRD สำหรับโครงการ WAH

หลังจากที่เรามาถึงนิวซีแลนด์และได้เลขบัญชีธนาคารมาแล้ว เราก็ไปทำการขอเลข IRD กันต่อ แล้ว IRD คืออะไรล่ะ?

IRD คืออะไร

IRD คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิวซีแลนด์ ก่อนเราจะทำงานได้ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเสียก่อน วิธีการขอที่ไวที่สุด คือการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ทันที หลังจากเดินทางเข้าประเทศแล้ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกเอกสาร ไม่เสียเวลาเดินทางไปยัง AA Centre

เอกสารที่ต้องเตรียม

เมื่อมีทุกอย่างแล้วให้ทำการขอ IRD แบบ New arrival to New Zealand คลิกที่นี่

กรอกข้อมูล และ อัพโหลดเอกสารของเราลงไปตามขั้นตอนของระบบ หลังจากนั้นใช้เวลารอไม่นาน เราก็จะได้รับ IRD Number ผ่านทาง Email เพียงเท่านี้ก็พร้อมสำหรับการนำไปสมัครงานได้แล้ว

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRD Number คลิกที่นี่