IRD คืออะไร และ วิธีการขอ IRD ที่รวดเร็วที่สุด ในนิวซีแลนด์

หลังจากที่เรามาถึงนิวซีแลนด์และได้เลขบัญชีธนาคารมาแล้ว เราก็ไปทำการขอเลข IRD กันต่อ แล้ว IRD คืออะไรล่ะ? IRD คืออะไร IRD คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิวซีแลนด์ ก่อนเราจะทำงานได้ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเสียก่อน วิธีการขอที่ไวที่สุด คือการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ทันที หลังจากเดินทางเข้าประเทศแล้ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกเอกสาร ไม่เสียเวลาเดินทางไปยัง AA Centre เอกสารที่ต้องเตรียม Passport หมายเลขวีซ่านิวซีแลนด์ บัญชีธนาคารนิวซีแลนด์ (วิธีเปิดบัญชีที่เร็วที่สุดในนิวซีแลนด์) เมื่อมีทุกอย่างแล้วให้ทำการขอ IRD แบบ New arrival…