ค่าใช้จ่าย Working Holiday Visa

ค่าใช้จ่าย Working holiday visa ว่ากันว่าการไป Working holiday เป็นวิธีการไปใช้ชีวิตและทำงานต่างประเทศที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดแล้ว ถึงจะบอกว่าใช้เงินน้อยที่สุด แต่ก็ถือว่าใช้เงินเยอะจำนวนหนึ่งอยู่ดี ถ้าใครงบน้อยมากๆ อาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นักและต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายดีๆ อาจจะต้องอยู่ไทยทำงานเก็บเงินอีกนิดหรือหยิบยืมเงินจากผู้ปกครองมาก่อน

เราจะมาแชร์ ค่าใช้จ่าย Working holiday visa ที่เราเตรียมไปนิวซีแลนด์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเรา โดยเน้นประหยัด สะดวก สบายและพยายามให้สมเหตุสมผลที่สุด เราจะพยายามจ่ายน้อยมากๆ หรือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น แต่ก็มีเงินสำรองแบคอัพไว้แบบอุ่นใจ เผื่อในกรณีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น หางานไม่ได้ กระเป๋าตังค์หาย เพื่อนๆ สามารถนำไปปรับใช้ ตัดออก เพิ่มเข้าตามความเหมาะสมและไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลย

มาเริ่มจากค่าใช้จ่ายส่วนแรก คือ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวกันก่อน

ค่าสอบ IELTS 7,350 บาท

ค่าวีซ่า 9800 บาท ณ วันที่ 24 มีค 2024

ค่าเอกซเรย์ปอด 1,990 บาท

Continue reading “ค่าใช้จ่าย Working Holiday Visa”

New Zealand Working Holiday Schemes 2024

ช่วงเวลาของการกดวีซ่า New Zealand Working Holiday ก็ใกล้จะมาถึงแล้ว หลังจากที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศวันเปิดรับสมัครโควต้า สำหรับคนไทยในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 แต่ก่อนที่เราจะไปกดโควต้ากับเว็บไซต์ของนิวซีแลนด์ได้นั้น เราต้องได้รับใบรับรองจาก ดย หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชนเสียก่อน ซึ่งกำหนดการกดโควต้าของ ดย นั้น ต้องติดตามรอประกาศจาก ดย ต่อไป

New Zealand Working Holiday

ก่อนที่เราจะมาดูรีวิวการใช้ชีวิตและการทำงานในนิวซีแลนด์และรอประกาศจาก ดย นั้น เรามาดูคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครและเตรียมเอกสารในการสมัครกันไว้ก่อนดีกว่า

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุระหว่าง 18 –30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย)
 3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 4. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 5. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
 6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 7. มีความประพฤติและสุขภาพดี
หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.
 1. ใบสมัคร (พิมพ์จากระบบการสมัคร) 1 ชุด
 2. แผนการเดินทางโดยคร่าวและประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างเข้าร่วมโครงการ (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
 3. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดจากระบบการสมัคร)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 5. สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถใช้สำเนาใบรับรอง การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแทนได้
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน)
 9. หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร เป็นชื่อบัญชีของผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์ ระบุจำนวนเงิน แปลงมูลค่าเป็นดอลลาร์นิวซีแลนด์แล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่สมัครโควตาออนไลน์)
 10. ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับภาคการศึกษาปกติหรือระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 3 ปี
 11. สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ 1 ฉบับ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
 • ผลการสอบ IELTS คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 4.5 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ TOEFL iBT คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 32 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ PTE Academic คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 30 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ Cambridge EnglishB2 First (FCE) คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ B2 First for Schools (FCE for Schools) คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ผลการสอบ Occupational English Test (OET) แต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า Grade C (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ต้องมีผลการสอบประเภท 1) ถึง 6) ก่อนวันสมัครโควตาออนไลน์
 • ผลการสอบประเภท 1) ถึง 6) ต้องมีอายุการใช้งานถึงวันสมัครโควตาออนไลน์

วิธีการและขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password จึงจะสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยลงทะเบียน ทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th การกรอกข้อมูลเพื่อขอรับ username และ password

ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง สวมใส่ชุดสุภาพ และไม่เกิน 3 เดือน (ขนาดไฟล์ภาพ ประมาณ 200×265 pixel)
 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคำนำหน้าและชื่อตามหนังสือเดินทาง)
 4. อีเมลแนะนำให้ใช้ @gmail.com และตรวจทานการสะกดชื่ออีเมลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุปสรรคทางระบบ

การทดสอบการสมัครออนไลน์

 1. เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็ก และเยาวชน
 2. การสมัครออนไลน์หรือ กดโควตา วันจริง ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน 100 คน สำรอง 50 คน ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที(ผู้สมัครอาจเลือกที่จะทำการทดสอบหรือไม่ทดสอบการสมัครก็ได้)
 • ผู้สมัครต้องเข้าระบบเพื่อสมัครออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อรับโควตาจำนวน 100 คน สำรอง 50 คน
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น จะไม่สามารถกดยืนยันการสมัครได้ และหาก ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นการเจตนากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถพิจารณาตัดสิทธิ์ได้ในขั้นตอน การตรวจเอกสาร
 • กรณีที่มีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ในขั้นตอนการตรวจเอกสารเจ้าหน้าที่ ดย. มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัครในลำดับนั้น

เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ ในการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

 1. เลขประจำตัวประชาชน
 2. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคำนำหน้าชื่อและชื่อตามหนังสือเดินทาง)
 3. วัน เดือน ปีเกิด
 4. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail address
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 8. วิธีการเข้าสู่ระบบออนไลน์ เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) www.dcy.go.th
 9. การส่งเอกสาร ผู้ที่ได้โควตาจำนวน 100 คน และสำรอง 50 คน จะต้องตรวจสอบเอกสารและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
 • ใบปะหน้าเอกสาร
 • ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครออนไลน์)
 • บันทึกข้อตกลง (ดาวน์โหลดไฟล์จากระบบการสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร ผู้ปกครอง และพยาน
 • เอกสารและหลักฐานการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ตามที่ระบุใน ข้อ 3 โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทยและสแกนสำเนาเอกสารส่งมาตามกำหนด

การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับอีเมลแจ้งกำหนดการรับหนังสือรับรอง ผู้ผ่านคุณสมบัติต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้

สถานที่: ชั้น 1 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตึกใหม่ กระทรวง พม.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 2. กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 3. ลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ดย

ในส่วนของรีวิวชีวิต Work and Holiday ของเราในนิวซีแลนด์นั้น เราได้เคยรีวิวชีวิตช่วง 6 เดือนแรกของเราที่นิวซีแลนด์ไว้ ตามข้างล่างนี้

New Zealand

รีวิว New Zealand Working Holiday ช่วง 6 เดือนแรก

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สวย เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ อลังการ ล้อมรอบไปด้วยทะเล ภูมิประเทศเป็นเนินและภูเขาเป็นส่วนมาก น้องแกะและน้องวัวเต็มไปหมด ถ้าเป็นสายปาร์ตี้ สายช้อปปิ้งคงจะเฉาเอาการ เพราะขนาดเมืองใหญ่อย่าง Auckland หรือ Wellington เองยังไม่ค่อยมีอะไรตื่นตาตื่นใจหรือหลากหลายให้ช้อปปิ้งเท่าไหร่นัก ถือว่าเหมาะกับพวกโลกส่วนตัวสูง รักธรรมชาติ ชอบเดินป่าเดินเขาเป็นอย่างมาก

พูดถึงเรื่องการเดินทาง

ในเมือง Auckland Wellington และ suburbs ต่างๆ มีรถบัสและรถไฟให้บริการ แต่ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกล การใช้บริการขนส่งสาธารณะจะใช้เวลานานและไม่สะดวกเท่าไหร่ แต่ถ้าอยู่ไม่ไกลจาก CBD(ตัวเมือง) มาก การใช้บัสก็จะสะดวกอยู่ แต่ออกนอกระยะนั้น การมีรถยนต์จะช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นแบบมากๆ

รถยนต์มือสอง

ราคารถมือสอง สาม สี่ ที่นี่ถือว่าถูกมาก ในงบประมาณหลักหมื่น(รวมถึง 9 หมื่น) ก็สามารถซื้อรถมาขับได้แล้ว แต่ก็ต้องเผื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษา ตรวจสุขภาพรถประจำปีไว้ด้วย ยิ่งซื้อรถเก่าราคายิ่งถูกแต่ก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอนไปด้วย

*สามารถหาซื้อรถได้ตาม Trade Me หรือ fb marketplace ถ้าใครดูรถไม่เป็นสามารถจ้างคนจาก AA ไปช่วยดูให้ได้

วิธีสมัคร TradeMe จากต่างประเทศ

การขับรถและท้องถนน

ที่นี่ขับพวงมาลัยขวาเหมือนที่ไทย ถนนที่นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีแค่ 2 เลน เป็นเนินและภูเขาเยอะไปหมด แถมมีวงเวียนอีกนับไม่ถ้วน(เข้า-ออกวงเวียนต้องเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญานด้วยนะจ้ะ) ในเมืองจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดไปบ้างในช่วงแรกๆ ถ้าขับรถออกไปเที่ยวนอกเมือง ถนนค่อนข้างแคบและไม่มีไฟข้างทาง ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากๆ

ส่วนมอเตอร์เวย์นั้น รถเยอะและติดมากๆ ยิ่งในช่วง Rush hour อันนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ รถมอเตอร์ไซต์สามารถขับบนมอเตอร์เวย์ได้ เพราะงั้นต้องระวังมากๆ นิสัยการขับรถของคนที่นี่สำหรับเราถือว่าเกี้ยวกราด ช้าก็บีบแตรไล่ บางทีก็ปาดหน้า ไฟเลี้ยวคืออะไรไม่รู้จัก เส้นทึบ เส้นปะไม่สนใจ ถ้าขับรถที่ไทยได้ที่นี่ไม่ต้องวอรี่เลย

ค่าครองชีพ

ค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ชั่วโมงละ 22.70 NZD แต่ค่าครองชีพไปไกลมากๆ ค่าเช่า ค่าเนต อาหารสด ไข่ ผัก ผลไม้ แพงแบบแพ๊งงง ราคาแต่ละซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่เท่ากัน การใช้ชีวิตด้วยอาหารป้ายเหลือง อาหารลดราคา จะช่วยเราประหยัดไปได้เยอะมากๆ

การหาบ้าน

ค่าเช่าบ้านจ่ายเป็นรายอาทิตย์ มีแบบแชร์ห้อง แชร์พื้นที่ส่วนกลาง รวมบิลน้ำไฟเนตแล้วหรือไม่รวม แตกต่างกันไป ช่วงนี้บ้านแพงและหายาก เจ้าของบ้านเลือกผู้เช่าละเอียดขึ้น ยิ่งเมืองท่องเที่ยวอย่าง Queenstown ยิ่งยากจนคนอาศัยนอนในรถหรือเต็นท์กันแล้ว เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ตรงนี้อาจจะทำให้เสียเวลาและพลังงานไปมาก

*แหล่งหาบ้าน Trade Me, FB Group และ FB Marketplace

งาน

เนื่องจากเรามาเป็นแรงงาน seasonal worker มีเงื่อนไขทำงานกับนายจ้างได้แค่ไม่เกิน 3 เดือน ทำให้หางานค่อนข้างยาก การหางานสำหรับเรารู้สึกว่าการรู้จักคน การมีคอนเนคชั่นสำคัญมากๆ มันช่วยให้เราไม่เสียเวลาและเริ่มทำงานได้ไวขึ้น การสมัครงานหลายๆที่ถามถึง Reference อย่างน้อย 2 คน ก็ลองเตรียมๆ เผื่อไว้ตอนสมัครงานกันด้วยนะจ้ะ

*Trick ลองหาตำแหน่งงานว่างตาม Seek, Trade Me Jobs, Backpackerboard หรือ Fb groups จะมีเบอร์ติดต่อลงไว้ ให้โทรไปถามโดยตรงอาจได้งานไวกว่าสมัครผ่านเว็บ ปล.ระวังสแกมเมอร์ด้วยจ้า

สภาพอากาศและภัยพิบัติ

ที่นี่มี 4 ฤดู ใน Auckland และทางเกาะเหนือจะอุ่นกว่าทางเกาะใต้ ฝนตกเก่งมาก บอกลาร่มไปได้เลย พกเสื้อกันฝนดีๆสักตัวจะดีกว่า ลมแรง แดดแรงมากเนื่องจากมีหลุมโอโซน ในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาพึ่งมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ Auckland และพายุไซโคลนเข้าทำให้ถนนบางพื้นที่ขาดและปิดปรับปรุง ล่าสุดมี Tropical storm ทำให้ฝนตกต่อเนื่อง 2 อาทิตย์ เกิดน้ำท่วม การไปทำงานตาม Remote Areas อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ เนื่องจากฝนตกบ่อยๆ คนที่สนใจไปทำงานสวน งานกลางแจ้ง อาจจะได้ชั่วโมงน้อย พิจารณาตรงนี้ไว้ด้วยก็ดี

อาชญากรรม

ส่วนตัวรู้สึกว่านิวซีแลนด์ไม่ได้มีความปลอดภัยเท่าไหร่เลย มีโฮมเลส การปล้นรถ Ram-raid ทุบรถ ขโมยรถขับไปชนร้านค้า ปล้นร้านค้าเกิดขึ้นบ่อยๆ ส่วนมากที่เห็นตามข่าวผู้ก่อเหตุก็มีแต่เด็กๆวัยรุ่นทั้งนั้น ยิ่งถ้าอยู่ South Auckland มีเหตุการณ์ตื่นเต้นให้เห็นอยู่บ่อยๆ

หวังว่าข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจมา Working Holiday ที่ New Zealand ในปีต่อๆไปไม่มากก็น้อย ข้อมูลของเราอาจจะไม่ได้มองนิวซีแลนด์ในแง่บวก แต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะมีประสบการณ์เดียวกับเรา เพียงแค่อยากให้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเรื่องยากๆบางอย่างไว้ อาจทำให้ชีวิตของเพื่อนๆที่นี่ราบรื่นขึ้น

สำหรับเพื่อนๆที่กดโควต้าได้แล้วและลังเลว่าจะมาหรือไม่มาดี ขอบอกว่ามาเถอะค่ะ นิวซีแลนด์สวยมากๆ Road Trip สนุก ถ้าหวังมาเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำอาจจะไม่ได้เพราะค่าครองชีพแพงหูฉีก แต่รับรองว่าได้ประสบการณ์ใช้ชีวิตและทำงานในต่างประเทศกับเพื่อนร่วมงานหลากหลายเชื้อชาติแน่นอน

Auckland Airport to downtown: วิธีเดินทางเข้าเมืองจาก Auckland Airport ไป Auckland CBD ที่ประหยัดที่สุด

หลังจากที่เราเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ด้วย Work and Holiday Visa และผ่าน ตม มาเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องมารอรับกระเป๋าและเดินทางเข้าเมืองกัน วิธีเดินทางเข้าเมืองจาก Auckland Airport ไป Downtown มีหลากหลายวิธี เราสามารถเลือกสรรค์ได้ตามงบและจำนวนกระเป๋าที่เราขนมาได้เลย โดยเริ่มตั้งแต่วิธีที่ประหยัดที่สุด Let’s Start with the cheapest way from Auckland Airport to downtown

วิธีแรกที่ประหยัดที่สุดสำหรับเราคือ นั่งรถบัสต่อรถไฟสามารถยิงยาวไปลงที่ CBD ได้เลย โดยเราต้องไปซื้อบัตร AT HOP Card ก่อน โดยสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่ ซื้อบัตร AT HOP Card หรือสามารถซื้อได้ที่ร้าน Take Home ตรงประตูทางออก เดินตามป้าย ‘Transport‘ ร้านจะอยู่ทางขวามือ

หลังจากนั้นก็ไปยืนรอรถบัสสีส้ม AirportLink bus ที่ Bus Stop A หน้าประตูทางออก ไปลงที่สนามที่รถไฟ Puhinui Station จากนั้นนั่งรถไฟยาว ไปลงที่สถานี Britomart ได้เลย ในราคา $5.80 เท่านั้น

Train to Britomart
รถไฟจากสนานี Puhinui Station มารับแล้ว

อีกวิธีที่สะดวกสบาย คือ Shuttle Bus Service ของ SkyDrive เหมาะสำหรับคนมีกระเป๋าใบใหญ่ จะได้ไม่ต้องแบกกระเป๋าขึ้นลงจากรถบัสและรถไฟหลายรอบ สำหรับบัส SkyDrive มีรถออกทุกครึ่งชั่วโมงในราคา $18

เพื่อนๆ สามารถซื้อตั๋วออนไลน์ ซื้อตั๋ว SkyDrive แล้วไปรอขึ้นรถบัสได้ที่ Pick up lane ตรงข้ามประตูที่ 8 ของอาคารผู้โดยสารต่างประเทศได้เลย

อีกวิธีง่ายๆ สบายๆ คือ เพื่อนๆ สามารถใช้บริการ Uber หรือ DiDi เรียกผ่านแอพได้เลย วิธีนี้ยิ่งเรามีเพื่อนไปด้วย หารๆ กันรับรองถูกกว่าแน่นอน

การเดินทางเข้าเมือง Auckland แต่ละวิธีใช้เวลาค่อนข้างต่างกันตามช่วงเวลา เริ่มจาก 20 นาทีจนไปถึง 40 นาที ถ้าเราเดินทางในช่วงเช้าหรือเลิกงาน การเลือกใช้รถบัสหรืออูเบอร์อาจจะใช้เวลานานได้เพราะช่วงเวลานั้นรถค่อนข้างเยอะ บางทีรถติด แต่ขณะเดียวกันถ้าเราใช้รถไฟก็อาจจะตรงเวลาเป๊ะ แต่บางทีรถไฟก็มาเลทไปบ้าง แต่ถ้าเพื่อนๆ ไม่รีบร้อนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก

วิธีสมัคร Trade me จากประเทศไทย

สำหรับน้องๆ นักเรียนหรือใครที่ต้องการใช้ Trade Me ในการหาห้องพักล่วงหน้ามาจากไทย เราสามารถสมัคร Trade Me จากประเทศไทยได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะ

1. กดสมัคร Trade Me ผ่านเว็บไซต์

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Trade Me ผ่านอีเมลหรือ FB message เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการใช้บัญชีจากต่างประเทศ

3. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาขอวันที่เราจะเดินทางเข้าประเทศ ก็ให้ข้อมูลหรือแนบตั๋วเครื่องบินไป

4. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการ Active account ของเราให้ค่ะ แต่จะมี Restriction ที่เราไม่สามารถทำการซื้อขายสินค้าต่างๆได้ ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการหาบ้านของเราอยู่แล้ว

เท่านี้ก็จะมีบัญชี Trade Me ไว้หาบ้านในนิวซีแลนด์ล่วงหน้าได้แล้วค่ะ

รีวิวงาน Baker อาชีพทำขนมที่นิวซีแลนด์

อาชีพทำขนมที่นิวซีแลนด์ ในครัวอีกหนึ่งที่เราเอ็นจอยสุดๆ คืองานทำขนม เราได้ทำตำแหน่ง Assistant Baker ในบ้านพักผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง

เวลาทำงานคือเช้า 6:30 AM จนถึง 2:30 PM พักเที่ยงครึ่งชั่วโมง เราชอบเวลาทำงานแบบนี้มากเพราะรถไม่ติด เลิกงานเร็ว มีเวลาไปทำอย่างอื่น

การทำขนมเนี่ยคืองานอดิเรกของเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เราเลยพอมีพื้นฐาน ความรู้มาบ้าง เลยถือว่ามาทำงานเอาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม

หน้าที่ของเราก็คือ ทำขนมตามเมนูในแต่ละวันให้ผู้สูงอายุในบ้านพัก นั่นก็คือมื้อเช้า ของว่างตอนเช้า มื้อกลางวัน ของว่างตอนกลางวันและมื้อเย็น ก็คือผสมแป้ง ตอกไข่ ตีครีมวนไป ในสเกลที่ใหญ่และเยอะมากๆ

โอ้โหหห อาชีพในฝันของฉัน บอกเลยว่างานหนักและเหนื่อยมากๆ ตลอด 8 ชั่วโมงมีอะไรให้ทำตลอด ยืนตลอดชั่วโมงการทำงาน ต้องยกของหนัก เพราะใช้ชามผสมเบอร์ใหญ่สุด ยกถาดเข้าเตาอบวันละหลาย ๆ รอบ แต่เราก็ถือว่ามาเก็บประสบการณ์เลยเอ็นจอยและสนุกกับมัน แต่หลังจากนี้ขอเก็บงานทำขนมไว้เป็นงานอดิเรกเหมือนเดิมดีกว่า 555555

รีวิวงาน Retail Cashier ที่ New Zealand

Retail Cashier เป็นงานที่เราทำชั่วคราวในช่วงที่มีงานแข่งฟุตบอลใหญ่ระดับโลกใน Auckland สนุกมากกกเพราะได้เจอคนตลอดเวลา ทั้งเพื่อนร่วมงาน ทั้งลูกค้า แถมได้ดูการแข่งขันแบบฟรีๆ อีกด้วย

หน้าที่ของเราก็ไม่มีไรมากเป็นแคชเชียร์ก็คิดเงินค่ะ ยืนอยู่หน้าเครื่องคิดเงิน คอยคิดเงิน เช็คอายุลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ควบคุม จำกัดจำนวนแอลกอฮอร์ที่ซื้อได้ต่อหนึ่งครั้ง เปิดฝากระป๋องเครื่องดื่มให้ลูกค้า เนื่องจากทางเจ้าของงานเห็นว่ากระป๋องเครื่องดื่มที่ยังไม่เปิดสามารถเป็นอาวุธได้

ใครชอบคุยกับคนใหม่ๆ ฝึกภาษา งานนี้ถือว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษพอสมควรและได้ small talk กับลูกค้าจากหลายประเทศแบบมันส์ๆ ทำให้เราได้เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาไปในตัว

รีวิวงาน Commercial Cleaner

รีวิวงาน Commercial Cleaner ที่ Auckland ด้วย Work and Holiday Visa (WAH)

โอ้โหห อีกหนึ่งงานอีซี่จ็อบแบบสุดๆ เริ่มงาน 7:30 am ถึง 3:30 pm พักเที่ยงครึ่งชั่วโมง

หน้าที่ของเราก็คือทำความสะอาดสนามกีฬารักบี้เพื่อเตรียมงานก่อนการแข่งขันซึ่งก็ไม่มีอะไรมาก แค่ขัดเช็ดเก้าอี้ทั้งสนาม เก็บขยะ กวาด ถูพื้น ทำวนไปง่ายๆ แต่สนามก็ใหญ่อยู่นะ 🤣🤣

อีกงานที่สนุกดีเพราะได้ทำกับเพื่อนๆ WHV อีกหลายคน หลายเชื้อชาติ พักเที่ยงก็ออกไปปาร์ตี้อาหารกลางวันที่แมค เงินดี แถมเมเนเจอร์ให้บัตรดูรักบี้ Warriors ฟรีอีกต่างหาก คุ้ม!!!

รีวิวงาน Hotel Housekeeper ที่ Auckland

รีวิวงาน Hotel Housekeeper ที่ Auckland ด้วย Work and Holiday Visa (WAH)

มาต่อกันที่งานสายทำความสะอาดกันบ้าง

Hotel Housekeeper หรือแม่บ้านในโรงแรมนั่นเอง

เวลาทำงาน 8:30 am จนถึง 4:30 pm พักเที่ยงครึ่งชั่วโมงพร้อมสวัสดิการอาหารกลางวัน ค่าแรงโอเคมากๆ และทิปในวันโชคดี

หน้าที่ของเราก็คือทำความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงแรม เริ่มทำความสะอาดโซนต่างๆในห้อง ห้องน้ำ โซนกาแฟ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เสร็จจบด้วยการดูดฝุ่นพื้นพรม ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

โอ้โหหหห งานหนักและเหนื่อยมากๆ เพราะช่วงที่เราทำงานเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีต้องรีบทำห้องให้เสร็จก่อนเวลาเช็คอิน เล่นเอาปวดหลังระบมไปเลย แต่ก็สนุกดีนะ วันไหนโชคดีก็ได้ทิป เยอะบ้างน้อยบ้าง เป็นค่าชาไข่มุกกรุบกริบ ไม่แย่เพราะเพื่อนร่วมงานคนไทย วัยเดียวกันเยอะ ช่วยกัน เล่นกัน สนุกดี

รีวิวงาน Catering Assistant

อีกหนึ่งอีซี่จ็อบแบบ Casual ที่แทบไม่ต้องออกแรงเลย

ถ้าเพื่อนๆ เคยไปงานเลี้ยงหรืองานเข้าสังคมต่างๆ ในนิวซีแลนด์ ในงานจะมีของกินเล็กๆ น้อยๆ ไว้ให้ผู้มาร่วมงานกิน เพื่อนๆ จะเห็นมุมเล็กๆ มุมหนึ่งที่เอาไว้บริการเสริฟชาหรือกาแฟให้กับแขกที่มางานนั้น

และนั่นคือหน้าที่ของเราค่ะ แค่ประจำอยู่ที่ตรงนั้น คอยเทชา กาแฟให้แขกตามที่แขกต้องการ จากนั้นก็เก็บแก้วเปล่าไปล้างในเครื่องล้างจาน จบแล้ว….ตลอดงานไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นอีกเลย

รีวิวงาน Kitchen Hand

เป็นงานง่ายๆ สบายๆ ที่คนมาต่างประเทศส่วนใหญ่จะได้ไปทำกันในระยะเริ่มต้น

สำหรับ Kitchen Hand แต่ละที่ก็มีหน้าที่ แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำอะไรมาก ล้างจาน ทำความสะอาด หั่นผัก หั่นของสด ของเรายังไม่เคยได้หั่นอะไรมากมาย แค่ล้างจาน เก็บจานกลับเข้าที่แค่นั้นก็พอ ในครัวที่นี่ส่วนมากมีเครื่องล้างจานช่วยอยู่แล้ว ยิ่งง่ายเข้าไปอีก

เป็นงานง่ายๆ อีซี่จ็อบสำหรับวันว่างๆ ไม่มีอะไรทำ เราก็ไปรับงานล้างจานแบบ Casual แถมได้กินข้าวฟรีอีกต่างหาก